Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни наукиза преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ в катедра „Психология и лидерство” на факултет „Национална сигурност и отбрана”.
Изборът ще се състои на 24.03.2020 г. от 14:30 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТИ:

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР САШО ДРАГИЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

ДОКТОР ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР САШО ДРАГИЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОКТОР ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Рецензии:
Професор д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Професор д.н. Стоян Георгиев Денчев

Становища:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Професор д.н. Толя Ангелова Стоицова
Професор доктор Златин Иванов Киряков
Професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Професор д.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Решение относно прекратяване на заключително заседание на научно жури по конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, взето на 24.03.2020 г.