Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” за нуждите на научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”.
Изборът ще се състои на 17.01.2020 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЗАРКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ (български) (английски)

Рецензии:
Професор доктор Милена Кирилова Лазарова-Мицева (български) (английски)
Доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова (български) (английски)

Становища:
Професор доктор Владимир Костадинов Пулков (български) (английски)
Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев (български) (английски)
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров (български)
Доцент доктор Антония Тодорова Ташева (български) (английски)
Доцент доктор Тихомир Спирдонов Трифонов (български) (английски)

Дата на публикуване:
19.12.2019 г.
гр. София