Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Национална и международна сигурност“ и „Анализ на кризи и конфликти“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност”.
Изборът ще се състои на 16.12.2019 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОКТОР ВАСИЛ ХРИСТОВ СТАНКОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ (български) (английски)

Рецензии:
Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова (български) (английски)
Професор доктор Марин Тодоров Петков (български) (английски)

Становища:
Полковник доцент доктор Мануш Петков Христов (български) (английски)
Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов (български) (английски)
Професор д.в.н. Георги Василев Бахчеванов (български) (английски)
Професор доктор Лидия Стоянова Велкова (български) (английски)
Полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов (български) (английски)

Дата на публикуване:
10.12.2019 г.
гр. София