Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Екологична сигурност“, „Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг“, „Средства за защита на населението“, „Опазване на околната среда“, „Овладяване и преодоляване на последствията след екологични инциденти“ и „Технически средства за защита от тахогенни фактори и заплахи“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 14.08.2023 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-418/25.05.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 51/13.06.2023 г.

Дата на публикуване:
13.06.2023 г.
гр. София