Конкурс зa академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изборът ще се състои на 18.04.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

• професор д.н. Димитър Илиев Недялков

• полковник професор доктор Петър Симеонов Христов

Становища:

• професор доктор Велико Панчев Петров

• полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

• подполковник доцент доктор Николай Тодоров Илиев

• полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров

• професор д.н. Георги Благов Торнев

Дата: 16.03.2023 г.

гр. София