Конкурс зa академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изборът ще се състои на 12.04.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

• професор доктор Велико Панчев Петров

• полковник професор доктор Петър Симеонов Христов

Становища:

• полковник професор доктор Николай Бонев Ничев

• професор д.н. Стойко Димитров Стойков

• полковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев

• полковник доцент доктор Живко Добрев Желев

• доцент доктор Любен Николов Димитров

Дата: 10.03.2023 г.

гр. София