Конкурс зa академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изборът ще се състои на 05.04.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ МАРИНЧЕВ МАРИНОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

• професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова 

• полковник професор доктор инженер Мирослав Стефанов Димитров

Становища:

• професор доктор инженер Георги Василев Камарашев

• подполковник доцент доктор Николай Пенчев Стефанов

• полковник професор доктор Николай Бонев Ничев

• полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов

• полковник доцент доктор Ивайло Илиев Ралев

Дата: 01.03.2023 г.

гр. София