Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция  „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Изборът ще се състои на 30.03.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ТЕОДОРА ВИТКОВА ГЕОРГИЕВА

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

професор доктор Ергюл Таир Реджеб

професор д.н. Георги Стоянов Карастоянов

Становища:

професор д.н. Валери Стоилов Стоянов

професор д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

доцент доктор Невена Цветкова Атанасова-Кръстева

доцент д-р Румяна Илиева Карева  

полковник доцент доктор  Димитър Янков Димитров

Дата: 28.02.2023 г.

гр. София