Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:30 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ПЕТЪР АНГЕЛОВ СТОИЛОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
професор д.н. Мария Нейкова Кънева
полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Становища:
професор доктор Евгени Петров Манев
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент доктор Павел Димитров Николов
доцент доктор Вяра Стойкова Жекова
полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

Дата: 13.01.2023 г.
гр. София