Конкурси за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент” за военнослужещи, както следва: в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Използване на въоръжените сили в мисии, съвместни операции и многонационални кампании”, „Планиране на операции в НАТО”, „Операции в отговор на кризи”, „Всеобхватния подход в управлението на кризи“ и „Основи на оперативното използване на въоръжените сили” в катедра „Съвместни операции и планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана” – един; в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Военна стратегия”, „Политики, стратегии и отбранително планиране”, „Отбранително-мобилизационна подготовка”, „Основи на мобилизацията на страната“ и „Система за отбрана на страната” в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана” – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурсите от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 13.02.2023 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-1114 от 25.11.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82,
тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 99/13.12.2022 г.

Дата на публикуване:
13.12.2022 г.
гр. София