Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в
операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на
формированията от Българската армия”, „Поддръжка на техниката в
операциите” и „Съвременни системи въоръжение и техника” в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 23.01.2023 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-1051 от 02.11.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82,
тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 93/22.11.2022 г.

Дата на публикуване:
23.11.2022 г.
гр. София