Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 23.01.2023 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-279 от 03.11.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82,
тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 93/22.11.2022 г.

Дата на публикуване:
23.11.2022 г.
гр. София