Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 13.01.2023 г. от 11:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДАНИЕЛА ТРИФОНОВА БАЛЕВА

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
• професор д.н. Стойко Димитров Стойков
професор д.н. Георги Василев Бахчеванов

Становища:
професор доктор Иво Великов Великов
доцент доктор Андрей Атанасов Джунин
полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев
полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров
полковник професор доктор Камен Станев Калчев

Дата: 07.12.2022 г.
гр. София