Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване по учебните дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили”, „Публична администрация на отбраната”, „Административен мениджмънт” и „Противодействие на корупцията” за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 05.12.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-870 от 14.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 79/04.10.2022 г.

Дата на публикуване:
05.10.2022 г.
гр. София