Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9.Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции”, „Планиране на операции в НАТО”, „Операции в отговор на кризи” и „Информационни операции“.

Изборът ще се състои на 04.12.2019 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

Кандидат: подполковник доктор Живко Добрев Желев

Резюмета на научните трудове (български) (английски)

Рецензии:
професор доктор Велико Панчев Петров (български) (английски)
полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов (български) (английски)

Становища:
Становище от професор доктор Павел Ангелов Ангелов (български) (английски)
Становище от професор доктор Владко Мичов Иванов (български) (английски)
Становище от полковник професор доктор Николай Бонев Ничев (български) (английски)
Становище от капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов (български) (английски)
Становище от полковник доцент доктор Милен Иванов Иванов (български) (английски)

Дата на публикуване:
07.11.2019 г.
гр. София