Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Управление при извънредни ситуации“ и „Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи“, включени в учебен план № 26 (р, з, д) за специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване в секторите индустрия и енергетика при извънредни ситуации“ и „Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката”, включени в учебен план № 30 (р, з, д) за специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, „Управление при бедствия“, включена в учебен план № 25 КС (р, з, д) за специалност „Киберсигурност“ и „Управление при извънредни ситуации“, включена в учебен план № 28 Р (р, з, д) за специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 31.10.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-191/05.08.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 70/30.08.2022 г.

Дата на публикуване:
30.08.2022 г.
гр. София