Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Тактика – II част (ВВС)“, „Обработване на радиолокационната информация и АСУ в ПВО“, „Организация на пространството за ПВО“, „Теория на системите и процесите“ и „Система за наблюдение на въздушното пространство“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 10.08.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-465/13.05.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 43/10.06.2022 г.

Дата на публикуване:
10.06.2022 г.
гр. София