Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за военнослужещ в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 25.05.2022 г. от 15:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТИ

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ДИЛЯН КИРИЛОВ МАРКОВ

ДОКТОР ИВО ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ДИЛЯН КИРИЛОВ МАРКОВ

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИВО ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

Рецензии:
полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
полковник професор доктор Емил Маринов Енев

Становища:
професор доктор инж. Велико Панчев Петров
професор доктор Марин Тодоров Петков
полковник доцент доктор Мариан Драганов Нинов
полковник доцент доктор Васил Христов Станков
доцент доктор Иван Петров Панчев