Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“.
Изборът ще се състои на 04.05.2022 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски”.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор д.т.н. Атанас Иванов Начев
Доцент доктор Иван Стефанов Христозов

Становища:
Професор доктор инж. Пламен Иванов Даскалов
Доцент доктор инж. Росен Георгиев Милетиев
Полковник професор доктор Камен Станев Калчев
Полковник доцент доктор Севдалин Иванов Спасов
Доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова