Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.
Изборът ще се състои на 11.02.2022 г. от 12:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ КАПИТАН II РАНГ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов

Становища:
Професор доктор на науките Севдалина Илиева Димитрова
Капитан I ранг доцент доктор Валентин Симеонов Василев
Професор доктор на науките Георги Благов Торнев
Полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
Полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров