Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за преподаване на учебните дисциплини: „Методи и модели за описание на КИС“ и „Симулационно моделиране на КИС“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 24.02.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-304/10.12.2021 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 110/24.12.2021 г.

Дата на публикуване:
24.12.2021 г.
гр. София