Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за обраната“.
Изборът ще се състои на 09.12.2021 г. от 14:00 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор доктор Йордан Ангелов Баев
Професор доктор Веселин Костов Янчев

Становища:
Професор доктор Владко Мичов Иванов
Доцент доктор Христо Атанасов Атанасов
Доцент доктор Георги Григоров Гоцев
Доцент доктор Анатолий Ангелов Прокопиев
Полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов