Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Изборът ще се състои на 18.11.2021 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОКТОР ИВО ГЕОРГИЕВ РАДУЛОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор д.н. Веселин Ценов Целков
Полковник доцент доктор Зарко Иванов Здравков

Становища:
Професор д.н. Атанас Иванов Начев
Чл. кор. професор д.н. Красимир Тодоров Атанасов
Доцент доктор Иван Стефанов Христозов
Доцент доктор Александър Асенов Колев
Доцент доктор Мая Георгиева Божилова

Дата: 22.10.2021 г.
гр. София