Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Използване на формированията от ВМС в операциите”, „История на военноморското изкуство“, „Защита на морската критична инфраструктура“ и „Правила за поведение в морските операции“ в катедра „Военноморски сили” на факултет „Командно-щабен” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 06.12.2021 г.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-745/30.08.2021 г.  на министъра на отбраната на Република България.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 83/05.10.2021 г.

Дата на публикуване:
06.10.2021 г.
гр. София