Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации” и „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи” и „Стратегическо лидерство” за нуждите на катедра „Психология и лидерство” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 11.12.2019 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-872/20.09.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 80/11.10.2019 г.

Дата на публикуване:
14.10.2019 г.
гр. София