Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.
Изборът ще се състои на 21.10.2021 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ДОКТОР МАРИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор д.н. Митко Русев Стойков
Професор доктор Николай Бонев Ничев

Становища:
Полковник доцент доктор Мануш Петков Христов
Доцент доктор Пламен Николов Богданов
Професор д.н. Веселин Петров Мадански
Доцент доктор Георги Григоров Гоцев
Доцент доктор Анатолий Ангелов Прокопиев