Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия“, „Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите“ и „Снабдяване на войските с материални средства в операциите“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“.

Изборът ще се състои на 07.10.2021 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИВАЙЛО ИЛИЕВ РАЛЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Полковник доцент доктор Любен Николов Димитров

Становища:
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков
Подполковник доцент доктор Николай Пенчев Стефанов
Доцент доктор Руси Владимиров Янев
Професор д.н. Димитър Илиев Недялков
Полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов