Конкурс за академична длъжност „ доцент “

Военна академия „ Г. С. Раковски ” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „ доцент “ за цивилен служител в областта на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „ Военна история и патриотично възпитание “ на институт „ Перспективни изследвания за отбраната “ за преподаване на учебните дисциплини: „ Военнополитическа история на България “, „ История на войните и военното изкуство “, „ Военна история “, „ История на международните отношения “ и „История на балканските народи “ –  един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „ Държавен вестник “ изтича на 18. 10. 2021 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-208/03.08.2021г. на началника на Военна академия „ Г. С. Раковски “. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „ Г. С. Раковски “.

Документи и справки: София, бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви “ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „ Държавен вестник “ бр. 68/17.08.2021 г.

Дата на публикуване: 17.08.2021 г.