Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия”, „Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите” и „Снабдяване на войските с материални средства в операциите” в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 28.07.2021 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-388/05.05.2021 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 45/28.05.2021 г.

Дата на публикуване:
31.05.2021 г.
гр. София