Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Специални операции, разузнаване и електронна война”, „Основи на разузнаването”, „Разузнаване в операциите”, „Теория на специалните операции”, и „Подготовка и провеждане на специални операции” в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“.
Изборът ще се състои на 08.06.2021 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ

Рецензии:
• Професор доктор Евгени Петров Манев
• Професор д.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:
• Професор доктор Лидия Стоянова Велкова
• Полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов
• Доцент доктор Стоимен Николов Каремов
• Полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров
• Доцент доктор Петър Тодоров Тодоров