Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност” в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.
Изборът ще се състои на 15.06.2021 г. от 14:00 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР НИКОЛА ТОДОРОВ СТОЯНОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Доцент доктор Иван Петров Панчев

Становища:
Професор доктор Христо Атанасов Христов
Професор доктор Ненко Георгиев Дойков
Професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Професор доктор Величка Иванова Милина
Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов