Конкурс за академична длъжност „доцент“

Отмяна на конкурс за доцент – ДВ бр. 27/02.04.2021 г., т. 96, стр. 88

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, отменя конкурса за доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, за цивилен служител в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ – един (ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., стр. 235).


Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност” (учебните планове на специалностите от професионално направление „Национална сигурност” за ОКС „магистър”) и „Система за отбрана на страната” (ОКС „бакалавър”) – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 12.04.2021 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-31/01.02.2021 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 12/12.02.2021 г.

Дата на публикуване:
12.02.2021 г.
гр. София