Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Специални операции, разузнаване и електронна война“, „Основи на разузнаването“, „Разузнаване в операциите”, „Теория на специалните операции” и „Подготовка и провеждане на специални операции“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 19.03.2021 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-1059/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 5/19.01.2021 г.

Дата на публикуване:
19.01.2021 г.
гр. София