Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Изборът ще се състои на 09.02.2021 г. от 14:30 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища:

Следваща>>