Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”.

Изборът ще се състои на 16.12.2020 г. от 14:30 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: