Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност  за преподаване на учебните дисциплини: „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“ и „Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана и сигурност“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 20.12.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-184/06.10.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 90/20.10.2020 г.

Дата на публикуване:
22.10.2020 г.
гр. София