Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” за нуждите на катедра „Съвместни операции и планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Изборът ще се състои на 14.10.2020 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР МИЛЕН НИКОВ КИСЬОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: