Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, за преподаване на учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиязнание и управление на медиите“, „Комуникационен мениджмънт“, „Стратегическо лидерство“ и „Организационно поведение в сигурността и отбраната“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 04.11.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-144/03.08.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 78/04.09.2020 г.

Дата на публикуване:
10.09.2020 г.
гр. София