Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Изборът ще се състои на 10.09.2020 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР РАДОСЛАВ ИВАНОВ БОНЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: