Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество”, „Гражданско-военно взаимодействие”, „Гражданско-военни отношения”, „Противодействие на съвременния тероризъм” и „Операции в отговор на кризи” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 14.07.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № OX-180/25.02.2020 г. нa министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 23/14.03.2020 г.

Дата на публикуване:
31.03.2020 г.
гр. София