Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност" за преподаване на учебните дисциплини: „Морска етика на ЕС и НАТО”, „Защита на морската критична инфраструктура“, „Теоретични основи на системите за наблюдение на ВМС“ и „Основи на морската сигурност“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“ – едно място.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 08.04.2024 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-60/18.01.2024 г. на министъра на отбраната на Република България..

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 11/06.02.2024 г.

Дата на публикуване:
06.02.2024 г.
гр. София