Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Военна логистика”, „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия”, „Поддръжка на техниката в операциите” и „Снабдяване на войските с материални средства в операциите“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“  – 1 (едно) място.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 20.12.2023 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-846/03.10.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 88/20.10.2023 г.

Дата на публикуване:
24.10.2023 г.
гр. София