Участие на катедра „Езиково обучение“ в международна научна конференция в град Сибиу, Румъния

На 17 юни 2022 г. участваха в 28-та международна конференция „Knowledge-based organization” доц. д-р Валентина Георгиева (неприсъствено) и ст. преп. Диана Боримечкова (присъствено, с финансиране по програма „Еразъм+”). Конференцията бе организирана от Академията на сухопътни войски „Николае Балческу“ в град Сибиу, Румъния.
Научните съобщения на доц. Георгиева (International Ideation for Hybrid ESP Teaching) и на ст. преп. Боримечкова (STANAG 6001 Russian Language Exam: Holistic Approach to Assessing Speaking) бяха приети, реферирани и публикувани в сборника с материали на конференцията, който се индексира в световноизвестните бази данни с научна информация Sciendo, Clarivate Analytics, Ebsco, Google Scholar и др.
Представянето на ст. преп. Диана Боримечкова породи голям интерес поради актуалността на тематиката и атрактивността на презентиращата.