Концепция за развитие на сп. „Военен журнал“

Изтегли концепцията за развитие на списание Военен журнал приета на Академичен съвет от 24.01.2023 г.

I. SWOT анализ

Силни страни

 • 135-годишна история;
 • част от националната стратегия в областта на военното образование;
 • платформа за публикуване на научни текстове на учени и докторанти;
 • онлайн и печатна версия;
 • въведена система за проверка за подобие;
 • въведен актуален стандарт за научни цитирания и позовавания.

Слаби страни

 • специализиран профил, непредставляващ интерес за наукометрични бази;
 • автори основно от ВА;
 • нерегулярен график на публикуване;
 • трудно набиране на текстове;
 • не е включено в значими наукометрични бази;
 • прекомерен обем (текст на страница и брой страници) на книжка.

Възможности

 • промяна на профила на списанието;
 • разширяване на кръга автори;
 • включване в значими наукометрични бази;
 • регулиране на процеса на подаване и публикуване на текстове;
 • регулярност на излизане на броевете.

Заплахи

 • издавани от други военни ВУ издания;
 • липса на достатъчно (външни) автори и банка със статии;
 • липса на база с рецензенти;
 • необходимост от вътрешно финансиране на дейността.

II. Възможни коригиращи действия

Успешното кандидатстване за включване в престижни наукометрични бази изисква промяна в профила на изданието и привличане на автори от различни институции и държави. Задължително условие е и спазването на строги правила по отношение на график на издаване и коректност на цитиране и позоваване. Също така е нужно разработването и спазване на ясни указания за авторите, както и на етичен кодекс на автора, редактора, рецензента и издателя, които да бъдат публикувани на видимо място в онлайн страницата на изданието – на български и английски език.

 • Профил на изданието

Актуалният профил на списанието, отправящ единствено към военното дело, се явява ограничаващ фактор при набиране на текстове. Подобен специализиран профил ограничава на практика и кандидатстването за включване в престижни наукометрични бази.

Предложение: Следва да се помисли за формална промяна на тематичния профил към тематика като политология (или социология/философия). Това на практика означава оформление на статиите от гледна точка не на описание на конкретни събития, или факти, а на ефект, или изводи/поуки от тяхното случване.

Мотиви за предложението: Промяната на профила към по-генерална тематика ще „отвори“ списанието към публикации от по-широка област. Освен това ще направи списанието по-атрактивно за наукометричните бази.

 • Автори и рецензенти

Излизането от „вътрешната“ институционалност на авторите и членовете на редакционната колегия е друго необходимо изискване за подобряване на имиджа на изданието и кандидатстване за включване в наукометрични бази.

Предложение: Един от вариантите за действие е по-тясно сътрудничество за обмен на автори и рецензенти с другите висши военни училища (вкл. в чужбина) и Академията на МВР. Основна задача в тази насока е привличането на чуждестранни автори и рецензенти в полза на списанието. Необходимо е също възможно най-скоро да бъде финализиран процесът по създаване на персонални профили на учените и преподавателите във ВА (в SCOPUS, Web of Science, или ORCID). Това ще помогне за отчитане на тяхната публикационна дейност, както и за отчитане на институционалния принос на ВА чрез нейните представители.

Допълнително предимство се явява включването в редколегията на учени с висок h-индекс, както и дял на български членове на редакционната колегия под 2/3. Минимум 30% представители на чуждестранни научни институции в редакционната колегия е изискване и при кандидатстване за подкрепа от Фонд „Научни изследвания“.

Мотиви за предложението: Колкото по-малък е индексът на Херфиндал-Хиршман (Herfindahl Hirschman Index), който измерва съотношението институционални – външни автори, толкова по-голям е шансът списанието да бъде „забелязано“ от значими наукометрични бази.

 • Регулиране на процеса по набиране на текстове и график на издаване

През изминалите години се наблюдава тенденция за намаляване на подаваните текстове за публикуване, което води и до намаляване на качеството на текстовете.

Предложение: Забавянето на темповете може да бъде преодоляно чрез взимане на решение за поставяне на „Военен журнал“ на „върха“ на публикационната пирамида във ВА. Това означава да се приложи правилото за подбор на най-качествените текстове за публикуване във „Военен журнал“, вместо в тематични сборници. Текстовете, които не отговарят на изискванията за публикуване във „Военен журнал“, могат да продължат да бъдат издавани под формата на тематичен сборник – в онлайн, или хартиен вариант.

„Военен журнал“ е и естествената платформа за разпространение на резултати от дисертационните трудове – преди да бъдат публикувани в цялост.

Мотивите за предложението: сборниците и занапред ще останат в основното ниво по отношение на научен принос и точки, които носят на авторите си. Публикуването в сп. „Военен журнал“ носи не по-малък научен принос, като има потенциал – при бъдещо включване на списанието в наукометрични бази, да индексира със задна дата вече публикувани статии.

Регулирането на процеса по набиране на текстове ще е от полза за стриктно спазване на графика на издаване.

 • Промяна на графичната концепция

Към момента, графичната концепция на „Военен журнал“ предполага всяка книжка да излиза в обем 160 стр., като всяка страница побира около 4000 знака с паузите. Към настоящият момент, подобен обем е надценен, освен това не отговаря на новите концепции за графично оформление на научни списания.

Предложение: В тази връзка е разработена нова графична концепция, която предполага намаляване на броя страници до около 112 – 120 страници на книжка, всяка страница с обем от около 2500 знака. Във всяка книжка като сервизни страници ще се публикуват и профил на списанието, издателско каре, състав на редакционна колегия, указания за авторите – на български и английски език.

Мотиви за предложението: Промяната на графичната концепция ще намали „натиска“ с над 50% и ще даде възможност за по-модерна визия на изданието.

След одобрение на предложенията е необходимо работата по прилагането им да се извършва успоредно както в хартиената, така и в онлайн версията на списанието – включително и по отношение на оформление на уеб сайта на списанието.