Компютърно подпомагано командно-щабно учение за слушателите на факултет „Командно-щабен“

Днес стартира компютърно подпомагано командно-щабно учение, в което участват слушателите, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение на факултет „Командно-щабен“. Учението е на тема „Бойно използване на тактически формирования в операция на МСОС за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки“. Ще се проведе в периода от 04 до 08.07. 2022 г.

Участващи сили и средства – научно-преподавателския и експертен състав на факултети „Командно – щабен“ експертен състав от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ и НВУК „Чаралица”; слушатели редовна форма на обучение от първи курс, слушатели обучаващи се по индивидуален учебен план § 99 и 100 от преходни и заключителни разпоредби на Правилник за прилагане на Закон за отбраната и въоръжените сили, личен състав на сектор „Комуникационно и информационно осигуряване” в отдел „Административно осигуряване”;

В учението ще участват и студентите от учебна група С 2120 з от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма.Обучаемият състав е разпределен в щабове на тактически формирования от видовете въоръжени сили.Той ще бъдете подпомаган и обучаван от 25 преподаватели, 2 офицери и 10 оператори от Националния военен учебен комплекс „Чаралица“. Работен език за учението е английски език.