Военна академия „Г. С. Раковски“ работи за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители, Военна академия „Г. С. Раковски“ 108 години е била отворена за знанието, ще остане с отворени врати и сега! Разбира се, влизането в нашето висше училище вече става и през виртуални портали. През следващите две седмици ще бъде обновена базата с данни и увеличено съдържанието на нашата акредитирана (от Националната агенция за оценяване и акредитация) платформа за дистанционно обучение BlackBoard. Съвсем скоро ще започне пилотен проект за e-learning обучение с виртуални учебни зали, за да продължи Вашето образование при условия, дори по-тежки от моментната обстановка. Призоваваме Ви да си помагате взаимно, според силите и възможностите си, за да се справим успешно и бързо с предизвикателството, пред което сме изправени.

Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов № СИ29-РД02-207/14.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), се въвеждат следните мерки:

1. Влизането в Академията ще става само през КПП-„Запад“, при засилен здравен контрол, на изнесения там медицински пункт. Извършва се проверка на температурата и дезинфекция на личния състав
2. Затварят се подходите за влизане и излизане към Специализирания съд (улица „Черковна“) и улица „Хан Омуртаг“
3. При установяване на лице с повишена телесна температура, същото да бъде насочвано към Медицинския пункт и да се уведоми спешният кабинет във Военно-медицинска академия (ВМА) за последващи действия
4. Служители с лека настинка да остават вкъщи, като уведомят прекия си началник. Незабавно да се свържат с личния си лекар и да информират спешния кабинет във ВМА, на телефон 02 92/25 036
5. Забранява се влизането на външни лица в района на Академията без нарочно разрешение. Студентите могат да идват на консултации, но заплащането на семестриалните такси ще става САМО по банков път – до 31-ви март
6. Отменят се приемните дни на Началника на академията през месеците март и април, но възникнали въпроси можете да продължите да поставяте тук, на пощата на ВА: rnda@armf.bg и на тел. 02/92/26 550
7. Отменя се тържественото честване на патронния празник и отбелязването на 108 години от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски“
8. Служителите в Академията, пряко ангажирани с административното обслужване на физически и юридически лица, задължително ползват предпазни средства
9. Гражданите, слушателите и студентите на Академията да заявяват административни услуги на e-mail: ucheben.va@abv.bg
10. Обучението на слушатели и студенти в редовна форма се организира и провежда посредством използване на платформите за дистанционно обучение – докато отпаднат ограниченията
11. Отменят се присъствените занятия на слушателите и студентите в задочна форма на обучение. Същите ще бъдат препланирани след 30.04.2020 г. На обучаемите се предоставят учебни материали в платформите за дистанционно обучение
12. Прекратяват се курсовете за придобиване и повишаване на квалификация, с изключение на Стратегическия курс (заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-1125/18.12.2019 г.), който ще завърши в дистанционна форма на обучение
13. До 30.04.2020 г. се отменят всички планирани академични мероприятия, с изключение на Академични съвети, факултетни (департаментни и институтски) съвети и мандатни комисии, както и заседания на научни журита. Същите ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки
14. Планираните, но незапочнали курсове за придобиване и повишаване на квалификация за месец март и април се препланират за второто полугодие на 2020 г.
15. Ограничава се до минимум движението на служители в отделните сгради на Академията, като съгласуването на документите и кореспонденцията ще става само в електронния документооборот
16. Препоръчва се на служителите да ограничат пътуванията си с обществения транспорт, а също и до други населени места (в страната и чужбина) с междуградски транспорт и с лични моторни превозни средства
17. Заповядва се периодично проветряване на работните помещения, поне два пъти на ден дезинфекция, а общуването да става от разстояние най-малко 1 метър. Във всички фоайета има поставени дезинфектанти – на видимо място
18. Препоръчва се стриктно спазване на общите указания на Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Началника на ВМА и главен лекар на въоръжените сили на Република България
19. Предприетите епидемиологични мерки не се отнасят за мероприятията, свързани с бойната и мобилизационна готовност Уважаеми слушатели и студенти,

Бъдете здрави, използвайте свободното от присъствени занятия време за учене, а випускниците – за да пишат дипломните си работи!