Доставка на канцеларски материали, различни видове хартия, пликове и бланки за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
НомерСИ-29-721/16.02.2018 г.
Дата на публикуване16.02.2018 г.
Наименование„Доставка на канцеларски материали, различни видове хартия, пликове и бланки за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.4, т.3 и съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти27.02.2018 г., 17:00 часа
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияУказания за участие
Образец № 1 Опис на представените документи
Образец № 2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Образец № 3 Заявление
Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП
Образец № 5 Декларация за срока на валидност на офертата
Образец № 6 Техническо предложение
Образец № 7 Ценово предложение
Образец № 8 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 9 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
Образец № 10 Проект на договор
Приложение № 4 – към договор ……….
Протокол 1
Протокол 2
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Изтеглете документацията