Описание на проекта

Европейската комисия чрез българската Национална агенция „Център за развитие на човешките ресурси” одобриха за финансиране разработения проект по програмата „Еразъм+” за Стратегически партньорства във висшето образование с название „HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS” (четете тук). Европейската субсидия за проекта е в размер на 172 614 евро.

Военна академия „Г.С.Раковски” е водеща организация – бенефициент и координатор на проекта, а партньори са Националния военен университет на Швеция и Военната академия на Португалия.

Проектът е разработен от доцент Валентина Георгиева – ръководител на  катедра „Езиково обучение” от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” в сътрудничество с колеги – преподаватели по английски език от двете партньорски военни институции.

Основните цели на проекта с продължителност от две години – до 31.08.2022 г. , са:

  • Подобряване на специализираните знания по военен английски език и на комуникативните умения на обучаемите чрез разработена нова форма на хибридно обучение по английски език;
  • Задълбочаване на интернационалните измерения на обучителния процес в партньорските образователни институции;
  • Осигуряване на възможности за коопериране и колаборация на обучаемите и академичния състав, участващи в изпълняване на целите и задачите на проекта.

Целите на проекта ще бъдат постигнати благодарение на създаването на следните интелектуални образователни продукти:

  1. разработване на нова учебна програма „Хибриден курс по английски език за специалисти по сигурността”;
  2. разработване, тестване и включване в учебния процес на нови учебни материали – модули за „Хибридния курс по английски език за специалисти по сигурността”;
  3. уеб-базирана обучителна платформа за специалисти по сигурността.

Очакваното положително въздействие на проекта ще е в резултат на динамично, дигитално и практическо учене, насочено към повишаване квалификацията на настоящите и бъдещи специалисти по сигурността. Създаването на хибриден модел, който съответства на образователните нужди на обучаеми от различни страни, с различни културни и образователни особености, ще осигури гъвкаво обучение благодарение на новосъздадените онлайн ресурси. 

В дългосрочна перспектива, предимствата на проекта са следствие от неговата практическа насоченост, която ще доведе до повишаване на професионалните знания на специалисти по сигурността не само от партньорските организации, но и от други български и европейски военни университети.