доктор Живко Димитров Христов

Старши преподавател по английски език

Биография

Живко Христов е преподавател по английски език във Военна академия „Г. С. Раковски“. От 2001 до 2013 преподава е специализиран английски език за психология и международни отношения във ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна. През 2017 г. защитава докторска дисертация на тема „Българското културно наследство – измерения на комуникативността“ в ДП „Германски езици (английски език)“ в Нов български университет.

Неговите интереси и изследвания са в сферата на теорията на превода, в частност на текстове, свързани с културно-историческото наследство. Автор на над десет публикации върху текстове в тази област, както предназначени за масовия читател, така и в научен стилов регистър. Статии на Ж. Христов са издавани в научни сборници и в сборници на международни форуми. Има богат опит като преводач в сферата на културно-историческото наследство и е работил с НАИМ към БАН, Регионалния исторически музей във Варна, Художествена галерия – Варна, както и с различни издателства. Теоретичната база, чрез която той рационализира този преводачески опит, включва различни аспекти на теорията на превода, например семантичния структурен анализ, както и критериите за текстуалност на текстлингвистиката.


Трудов стаж

 • 2018 – понастоящем – преподавател по английски език във ВА „Г. С. Раковски“
 • 2014 – 2017 – хоноруван преподавател по английски език в НБУ
 • 1995 – 1996; 2001 – 2013 – преподавател по английски език и специализиран английски език за психология и международни отношения във ВСУ „Черноризец Храбър“
 • 1991 – понастоящем – преводач на свободна практика: художествена литература (от английски на български език); текстове и издания за българско културно историческо наследство (от български на английски език)

Образование

 • 2014 – 2017 Нов български университет Докторант към Докторска програма „Германски езици (английски език)”. Придобита ОНС „доктор“ – ноември 2018 г.
 • 1982 – 1988 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Английска филология (1982 – 1983). Философия и втора специалност „английски език“ (1983 – 1988)

Следдипломна квалификация

 • 2019 Военна академия на Великобритания „Британски военен курс: обучение на обучаващите“

Публикации

 1. Проблеми в англоезичното туристическо представяне на град Варна. В Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър” серия „Общество и личност”, 2006.
 2. Унизеният език:опит за превод и бележки върху статия на Джордж Оруел. Сп. Съвременник, бр. 1, 2009.
 3. A Translator’sViewontheEnglishLanguagePresentationofBulgarianCulturalHeritage. InGrozdanova L., Pipeva M. (eds.). DiscoursesofGlobalization. Sofia: SofiaUniversity “St . KlimentOhridski”, 2010.
 4. OnthetranslationofpropernamesandtermsinBulgarianOrthodoxiconographyinEnglish. In Тодорова Р.,Сеизова-Нанкова Т., Попова В. (eds.). Език, култура, идентичност – Language, Culture, Identity, vol.2. Шумен: Фабер, 2010.
 5. Linguistic and cross-cultural competence in the English language presentation of Bulgaria’s treasures. В Димитрова Г., Чакърова С. Панчева М. (ред.). Сборник доклади от научнопрактическия семинар „Чуждият език като средство за интеркултурна комуникация в сферата на туризма”. Варна: 2010.
 6. Българско национално Възраждане и Ренесанс: семантика на комуникативността в английски език. Електронно списание на ВСУ „Черноризец Храбър”. 2012, в: www.vfu.bg.
 7. Specific institutional concepts of the Bulgarian national revival in English context. BAS/ Britishand American Studies, vol. XIX, 2013. AlbertoLazaro (guested.). Timisoara: EdituraUniversitatiideVest, pp.  249 – 256.
 8. Институционалните понятия на българското Възраждане“читалище“ и „настоятелство“ в текстовете за българско културно наследство на английски език. В: Yankova (ed.) Cross-linguistic interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Sofia: St KlimentOhridski University Press, 2014.
 9. Семантика на ценностното мислене в текстове на български автори за ДжанюариъсМакгахан и Станислас Сейнт Клер – приятеля и врага на българите. В: Сборник  доклади от  научна конференция „Хуманитарните науки днес“,  Читалище „Възраждане 1928“, София 15-16.11.2014 г. [под печат].
 10. Bulgarianrevivalculture – anaxiologicalperspectiveinthetextsofJanuariusMacgahanandStanislasSt. Clair. В: EnglishStudiesat NBU, vol. 1, issue 2 – December 2015, pp. 41-54. София: Нов български университет, Департамент „Англицистика”, ISSN 2367-5705.Достъпно онлайн: http://esnbu.org/index.php?wiki=vol1
 11. HistoricalparadigmsandtheEnglishtranslationoftermsandnamesfrommedievalBulgaria. In: Proceedings from the international conference “Traditions and Transitions” at the Department of English and American Studies, September 2018, Sofia University. [in print].