Тренировъчна дейност по използване на системата за моделиране и симулации JCATS

Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране.

  • Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;
  • Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка на виждания и стратегии, както и за проиграване на варианти за действие при природни бедствия и кризи от невоенен характер;
  • Участие в индивидуално и групово обучение на слушатели и преподаватели за усвояване на симулационната система JCATS.

В Департамента се обобщава и анализира опита на участниците в мисии, провеждани извън територията на страната. Същият се отчита при актуализиране на програмите и намира място в лекционния материал за подготовка на специализантите.
Изградено е добро сътрудничество с Дипломатическият институт на Министерството на външните работи и Българския червен кръст, което се изразява в участие в курсове, експертиза и използване на симулационната система JCATS.